МОЛИТВА ЗА МИР У СВЕТУ МЕЂУ ЉУДИМА И НАРОДИМА Светог Николаја Жичког

МОЛИТВА ЗА МИР У СВЕТУ МЕЂУ ЉУДИМА И НАРОДИМА
Светог Николаја Жичког

Господе Боже наш, Господару живота и смрти, Створитељу небеса и земље, прими благодарење наше за све благе дарове, које си нам даровао у овом времену. Даровао си нам и непрестано дарујеш оно што нам нико други не би могао дати: здравље, изобиље плодова земних и све остало што је нужно за одржање наше на земљи. Духом Твојим Светим пак удахњаваш и утврђујеш веру праву, осветљаваш наду, разгреваш љубав, милујеш милошћу, просвећујеш и освећујеш душе народа Твојега. Благодаримо Ти, што си богатством милости Твоје надмашио худо богатство греха људских, те још ниси због греха наших затворио небеса над нама, нити исушио облаке од дажда, нити забранио земљи да плодове прораста, нити заповедио сунцу да не обасјава више грешнике и безаконике.

Али, о свеблаги Царе, и Господе, један неопходни дар Твој недостаје нам у наше време – мир, онај свети мир, који си Ти даровао својим великим апостолима говорећи им: Мир вам! Мир вам остављам, мир свој дајем вам. (Јов. 14, 27; 20, 19). За тај мир, за тај небески дар, који је у Твојој руци и који само од Тебе може доћи, ми Ти се коленопреклоно молимо. Знамо, Творче наш, знамо, да смо незаслужни и недостојни тога дара, али полажемо наду у милост Твоју неизмерну и покајнички молимо се Теби јединоме: даруј нам га, даруј мир свим верним Твојим по свему свету, да не пропаднемо до краја.

Господе, узбуркало се море живота људског сада као никада. Завладао је немир са страховањем у срцима људи. Наоружао се брат на брата, сусед на суседа, народ на народ, царство на царство. И род људски, ево налази се на предвечерју новога рата, новога покоља, новога греха Каинова, новога издајства Јудина; рата, у коме ће се погазити све заповести Твоје, похулити име Твоје свето, исмејати жртва Твоја и презрети љубав Твоја према нама грешнима. О, свемоћни Сведржитељу, пружи десницу Твоју неодољиву и не допусти то, не дозволи то, спречи то силом и добротом Твојом. Као што си негда умирио море Галилејско и стукнуо ветрове Својом свесилном речју, те унео мир и радост у душе ученика Твојих, тако и сад умири буру у душама људи и народа Твојих, да место страха од рата засија радост од мира.

Гле, још се црвени овај нараштај од ужасног пламена скорашњег рата и од проливене братске крви; авај, још су црне мрље од непокајаних греха јучерашњега рата на савестима многих, премногих, а ево већ се довршава спремање за нов пожар и ново црнило. Спремно је све за нов рат у свету, ново крвопролиће, ново душегупство по целој земљи. Још су свежи милиони гробова цвета хришћанске омладине у Европи, а облак се диже да сагори и нову омладину, која је тек после рата уцветала. Још се чине помени над покланом децом и над угушеним старцима и старицама; још мајке нису скинуле црнину за синовима својим, ни сестре за браћом својом; још порушени храмови нису оправљени; још уништена села и градови нису дозидани; још гранатама преорана поља нису уравната за орање плугом; још се перо писаца није утупило ни језик инвалида заморио описујући адске ужасе Светскога рата – а људи острвљени братском крвљу и умрљани злочином, улажу и труд и имовину и хлеб и сузе сиротиње, да поново ову планету обуку у пламен ратни.

Сачувај, Господе, избране Твоје од новога стида пред незнабошцима. Сачувај крштене људе Твоје и народе Твоје од новог подсмеха Сатане над створењима Твојим. Смилуј се бар на ангеле Твоје свете и не допусти, да опет ожалошћени гледају безбожна дела хришћанских народа.

Смилуј се на свеце Твоје и праведнике и не дозволи, да пред престолом Твојим небеским опет обарају очи своје стидећи се својих сродника и потомака овде на црној земљи. Ради ангела и светаца и праведника Твојих на небу, дакле, више него ради нас, помилуј нас, Многомилостиви. И ради љубави пресвете Матере Твоје, Богородице, према Теби, Господе Исусе Христе, и према Цркви Твојој на земљи, Винограду и Рукосаду Твоме, заустави руке наше од злочина и спаси нас од нас самих.

Спаси савест нашу, спаси душе наше. Да би и ми, милошћу Твојом спасени, у своје време увеличали свети народ Твој у бесмртном царству мира, светлости и живота, где од вечности у вечност живиш и царујеш Ти, троједини Боже наш, коме нека је слава и хвала, благодарење и покољење, од свих светих сила на небу и од свих поколења на земљи на век века. Амин.

__________

MOLITVA ZA MIR U SVETU MEĐU LJUDIMA I NARODIMA
Svetog Nikolaja Žičkog

Gospode Bože naš, Gospodaru života i smrti, Stvoritelju nebesa i zemlje, primi blagodarenje naše za sve blage darove, koje si nam darovao u ovom vremenu. Darovao si nam i neprestano daruješ ono što nam niko drugi ne bi mogao dati: zdravlje, izobilje plodova zemnih i sve ostalo što je nužno za održanje naše na zemlji. Duhom Tvojim Svetim pak udahnjavaš i utvrđuješ veru pravu, osvetljavaš nadu, razgrevaš ljubav, miluješ milošću, prosvećuješ i osvećuješ duše naroda Tvojega. Blagodarimo Ti, što si bogatstvom milosti Tvoje nadmašio hudo bogatstvo greha ljudskih, te još nisi zbog greha naših zatvorio nebesa nad nama, niti isušio oblake od dažda, niti zabranio zemlji da plodove prorasta, niti zapovedio suncu da ne obasjava više grešnike i bezakonike.

Ali, o sveblagi Care, i Gospode, jedan neophodni dar Tvoj nedostaje nam u naše vreme – mir, onaj sveti mir, koji si Ti darovao svojim velikim apostolima govoreći im: Mir vam! Mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam. (Jov. 14, 27; 20, 19). Za taj mir, za taj nebeski dar, koji je u Tvojoj ruci i koji samo od Tebe može doći, mi Ti se kolenopreklono molimo. Znamo, Tvorče naš, znamo, da smo nezaslužni i nedostojni toga dara, ali polažemo nadu u milost Tvoju neizmernu i pokajnički molimo se Tebi jedinome: daruj nam ga, daruj mir svim vernim Tvojim po svemu svetu, da ne propadnemo do kraja.

Gospode, uzburkalo se more života ljudskog sada kao nikada. Zavladao je nemir sa strahovanjem u srcima ljudi. Naoružao se brat na brata, sused na suseda, narod na narod, carstvo na carstvo. I rod ljudski, evo nalazi se na predvečerju novoga rata, novoga pokolja, novoga greha Кainova, novoga izdajstva Judina; rata, u kome će se pogaziti sve zapovesti Tvoje, pohuliti ime Tvoje sveto, ismejati žrtva Tvoja i prezreti ljubav Tvoja prema nama grešnima. O, svemoćni Svedržitelju, pruži desnicu Tvoju neodoljivu i ne dopusti to, ne dozvoli to, spreči to silom i dobrotom Tvojom. Кao što si negda umirio more Galilejsko i stuknuo vetrove Svojom svesilnom rečju, te uneo mir i radost u duše učenika Tvojih, tako i sad umiri buru u dušama ljudi i naroda Tvojih, da mesto straha od rata zasija radost od mira.

Gle, još se crveni ovaj naraštaj od užasnog plamena skorašnjeg rata i od prolivene bratske krvi; avaj, još su crne mrlje od nepokajanih greha jučerašnjega rata na savestima mnogih, premnogih, a evo već se dovršava spremanje za nov požar i novo crnilo. Spremno je sve za nov rat u svetu, novo krvoproliće, novo dušegupstvo po celoj zemlji. Još su sveži milioni grobova cveta hrišćanske omladine u Evropi, a oblak se diže da sagori i novu omladinu, koja je tek posle rata ucvetala. Još se čine pomeni nad poklanom decom i nad ugušenim starcima i staricama; još majke nisu skinule crninu za sinovima svojim, ni sestre za braćom svojom; još porušeni hramovi nisu opravljeni; još uništena sela i gradovi nisu dozidani; još granatama preorana polja nisu uravnata za oranje plugom; još se pero pisaca nije utupilo ni jezik invalida zamorio opisujući adske užase Svetskoga rata – a ljudi ostrvljeni bratskom krvlju i umrljani zločinom, ulažu i trud i imovinu i hleb i suze sirotinje, da ponovo ovu planetu obuku u plamen ratni.

Sačuvaj, Gospode, izbrane Tvoje od novoga stida pred neznabošcima. Sačuvaj krštene ljude Tvoje i narode Tvoje od novog podsmeha Satane nad stvorenjima Tvojim. Smiluj se bar na angele Tvoje svete i ne dopusti, da opet ožalošćeni gledaju bezbožna dela hrišćanskih naroda.

Smiluj se na svece Tvoje i pravednike i ne dozvoli, da pred prestolom Tvojim nebeskim opet obaraju oči svoje stideći se svojih srodnika i potomaka ovde na crnoj zemlji. Radi angela i svetaca i pravednika Tvojih na nebu, dakle, više nego radi nas, pomiluj nas, Mnogomilostivi. I radi ljubavi presvete Matere Tvoje, Bogorodice, prema Tebi, Gospode Isuse Hriste, i prema Crkvi Tvojoj na zemlji, Vinogradu i Rukosadu Tvome, zaustavi ruke naše od zločina i spasi nas od nas samih.

Spasi savest našu, spasi duše naše. Da bi i mi, milošću Tvojom spaseni, u svoje vreme uveličali sveti narod Tvoj u besmrtnom carstvu mira, svetlosti i života, gde od večnosti u večnost živiš i caruješ Ti, trojedini Bože naš, kome neka je slava i hvala, blagodarenje i pokoljenje, od svih svetih sila na nebu i od svih pokolenja na zemlji na vek veka. Amin.

О Dejan Spasojević

Проверите и

У припреми књига “РОВЦА И РОВЧАНИ“ аутор Бранко Бато Крковић

РОВЦА И РОВЧАНИ Ровца су најмања од седам брда, а ,,највећа динарска карсна површ како …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *